velkoobchodní prodej a distribuce autopříslušenství

Proč
Protruck.cz
 • Každý měsíc výhodné akce
 • 98 % zboží máme skladem
 • Výhodné ceny
 • Rychle vyřízení objednávky

Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

7) Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

2) Kontaktní údaje

8) Nepřevzetí zásilky

3) Objednání zboží a služeb 

9) Výměna zboží

4) Potvrzení objednávky

10) Vrácení zboží

5) Doprava, balné, poštovné, platební podmínky

11) Práva a povinnosti z vadného plnění

6) Dodací lhůta

12) Reklamace a záruka

1) Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.protruck.cz.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2) Kontaktní údaje

Pro Truck autopříslušenství s.r.o.

Teslova 1166/2 Borská pole
301 00 Plzeň
GPS (49°43'24.071"N, 13°20'17.985"E)

IČO: 61170640
DIČ: CZ61170640

Tel.: 377 420 067
Tel./fax: 377 423 209
Fax: 377 421 575
Mobil - O2: 606 617 626
Mobil - T-Mobile: 734 651 995
E-mail: info@protruck.cz

Otevírací doba
Po - Pa: 8:00 - 16:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

3) Objednání zboží a služeb

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 

Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí našeho e-obchodu, nebo telefonu, e-mailu, nebo faxem na naši adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme informovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu nebo kvalitu produktu.

4) Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností či doplnění některých údajů Vás budeme kontaktovat.

5) Doprava, balné, poštovné, platební podmínky

Objednané zboží vám zašleme službou PPL a to pouze po České republice (nezasíláme do zahraničí). V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží. Platbu za zboží lze provést dobírkou nebo předem platbou na účet dodavatele popřípadě osobně v prodejně dodavatele.

6) Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně informovat o předběžném termínu dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu společně s objednaným zbožím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 3%. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

7) Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Vzor pro odstoupení od smlouvy.

8) Nepřevzetí zásilky

Dle Občanského zákoníku § 544-545 zákona č.40/1964 Sb. je každá objednávka závazná. Pokud kupující objednávku zaslanou na dobírku nevyzvedne, je povinen uhradit smluvní pokutu dodavateli za vynaložené náklady ve výši 400,- Kč.

9) Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené, kompletní a čisté zboží v originálním obalu vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat s dokladem o pořízení doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující. Zboží, které skladem běžně nedržíme a zákazník si ho na vlastní žádost objednal, nelze až na některé vyjímky vrátit.

10) Vrácení zboží

Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů je možné v souladu se zákonem 367/2000Sb (53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami. Pro vrácení zboží platí stejné podmínky jako při výměně dle odstavce 7.

11) Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
 • bezplatné odstranění vady opravou; 
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

12) Reklamace a záruka

Případné reklamace je nutno uplatnit s přiloženým daňovým dokladem a to nejpozději do 24 měsíců od zakoupení zboží na adrese prodávajícího TESLOVA UL. 1166/2 30100 PLZEŇ. Reklamaci vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, při převzetí zásilky je potřeba zkontrolovat neporušenost obalu.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Reklamace nebude uznána z důvodu:

 • a) vady vzniklé opotřebením a běžným používáním
 • b) nesprávným použitím výrobku
 • c) nesprávnou údržbou a skladováním
 • d) poškození způsobené přepravcem

Postup při reklamaci:

 • 1) informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně
 • 2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
 • 3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)